Нови студијски програм основних академских студија (у процесу акредитације)

По завршетку студијског програма Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта, студент је осопособљен и поседује опште компетенције које се односе на:

 • Развој и унапређење комуникационих способности;
 • Примене знања у пракси;
 • Спровођење анализе и синтезе;
 • Идентификација и решавање сложених проблема;
 • Имплементацију професионалне етике;
 • Развоја критичког приступа и самокритичког мишљења;
 • Самосталну имплементацију истраживачких метода и поступака.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • познавање теоријске и методолошке основе физичког васпитања и спорта;
 • познавање карактеристике антрополошког статуса деце, младих и одраслих особа;
 • разумевање укупне структуре дисциплине (физичко васпитање и спорт) и везе између субдисциплина;
 • разумевање и вредновање задатака физичког васпитања;
 • стицање базичних знања из стручно-научних и стручно-апликативних предмета од значаја за физичко васпитање и спорт;
 • стицање знања и вештина које произилазе из изборног дела студијског програма;
 • стицање кључних дидактичких вештина.

Планирани исходи учења представљају знања, вештине и ставове студената. По завршетку студијског програма студент ће бити осопособљен за:

 • тимски рад;
 • организацију и планирање наставе физичког васпитања, рекреације и кинезитерапије;
 • примену знања у пракси;
 • вештине информационог менаџмента у физичком васпитању и спорту;
 • планирање, програмирање, организацију, евалуацију курикулума физичког васпитања;
 • значај бриге за квалитет;
 • потребне језичке компетенције (енглески језик);
 • ефективно управљање наставним ресурсима и садржајима;

Књига предмета - студијски програм Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

Распоред предмета по семестрима и годинама студија Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

ВРХ