Школско физичко васпитање 1

 

Предметни наставник: проф. др Вишња Ђорђић

e-mail: nastavnikSFV1i2@gmail.com

Кабинет: број 13, други спрат

Консултације: среда 13:00-14:00h

 

Асистент: др Лидија Марковић

e-mail: lmarkovicsfv1i2@gmail.com

Кабинет: број 9, други спрат

Консултације у договору са асистентом

 


Школско физичко васпитање 1 и 2 о предмету

Дневник педагошке праксе

Уводно предавање_педагошка пракса

 


 

Домаћи задатак број 1

Домаћи задатак број 2

Домаћи задатак број 3

Домаћи задатак број 4

Домаћи задатак број 5

Домаћи задатак број 6

Домаћи задатак број 7


 

Образовни стандарди ФВ

Планирање усмерено на исходе учења

Планирање појединачног часа

Иномирани планови и програми

Настава_Ковид - 19

 


 

Правилник о школском календару ОШ

Правилник о школском календару СШ


 

Први и други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разредОсми разред


 

Нови наставни план и програм за гимназију

Спортско одељење 1. разред

Спортско одељење 2. разред

Спортско одељење 3. разред

 


Правилник о оцењивању_ОШ

Вредновање остварености исхода учења

Праћење и евалуација физичког раста и развоја и моторичког статуса ученика

 


 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену протокола - насиље, злостављање, занемаривање

Протокол за заштиту ученика - насиље, злостављање, занемаривање

Нормативи простора

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стручно-педагошком надзору

Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Стручно упутство_безбедна реализација наставе

Правилник о слободним наставним активностима