Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 2

Studijski program : Osnovne akademske studije
Nastavnik: dr Željko Krneta, vanredni profesor   Asistent: dr Damjan Jakšić    Saradnik: Msc Filip Sadri
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Upoznavanje sa istraživačkim procesom, osnovama istraživačkih nacrta i istraživačkog rada u sportu i fizičkom vaspitanju, informatikom i računarstvom (Word, Power Point, Internet, bibliografske baze podataka), pisanjem istraživačkih radova

Upoznavanje sa planskim prikupljanjem podataka (merenje, ocenjivanje i eksperiment).

Razumevanje metodološke i istraživačke literature u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, kritičko ocenjivanje rezultata odgovarajućih istraživanja, kao i da se osposobe da na savremeni način prikupljaju građu za svoje istraživačke radove (seminarske, ispitne, diplomske i naučne članke) i na odgovarajući način ih publikuju.

Pisanje istraživačkih radova za časopise i pripremanje prezentacije radova za javne skupove (Word, Power Point), uz sva potrebna pravila i standarde (APA standard).

Ishod predmeta

Realizacija predviđenih ciljeva.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Naučnoistraživački proces: Karakteristike istraživačkog procesa; Nenaučne i naučne metode rešavanja istraživačkih problema, entiteti, merni instrumenti, merne skale i varijable; Tok istraživačkog procesa; Vrste istraživanja; Tipovi istraživanja; Istraživački nacrt; Prikupljanje informacija i građe za naučno istraživanje; Etička pitanja tokom istraživačkog procesa.

Teorija merenja u sportu i fizičkom vaspitanjui: Uvod u opštu teoriju merenja; Metodološki i organizacioni problemi pri planiranju merenja i testiranja; Metrijske karakteristike motoričkih mernih instrumenata; Operacionalizacija procesa merenja.

Pisanje istraživačkih izveštaja: Vrste istraživačkih izveštaja; Citiranje i navođenje izvora po APA standardu; Zahtevi i standardi za izradu projekata i radova (seminarski, diplomski).

Informatika u sportu; Osnove baze podataka i informacionih sistema (struktura; vrste; primena u sportu).

Praktična nastava

Formiranje uzorka ispitanika i varijabli; Priprema podataka za eksperimentalne nacrte; Analiza kovarijanse; Metrijske karakteristike mernih instrumenata; Pouzdanost merenja; Analiza trenda razvoja rezultata.

Unos i obrada teksta: formatiranje dokumenta i teksta, rad sa tabelama, rad sa grafikonima i grafičkim elementima; Koncept i izrada prezentacije rada u programu za izradu prezentacija (Power Point); Kreiranje jednostavne baze podataka.  

Broj časova aktivne nastave: teorijska nastava 3 , praktična nastava 2.

Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije.

Ocena znanja: maksimalni broj poena 100

Prisustvo nastavi i vežbama 20 poena

Kolokvijum iz informatike 10 poena

Rad na računaru (obrada teksta) 10 poena

Završni test 60 poena

Literatura

  1. Krneta, Ž. (2014). Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
  2. Bala, G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece.Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
  3. Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 

Prezentacije sa predavanja se mogu pogledati OVDE

Prezentacije i materijal sa predavanja se mogu pogledati OVDE

Za sve aktuelne i dodatne informacije posetite sajt profesora https://krneta.in.rs

Studenti polažu završni ispit u terminima koji su zvanično objavljeni na sajtu fakulteta u okviru godišnjeg rasporeda polaganja ispita za IV godinu studija. Da bi student pristupio ispitu mora imati položene kolokvijume iz informatike i potpis o urednom pohađanju nastave u indeksu.

Uredno pohađanje nastave podrazumeva najmanje 70% odslušanih predavanja i vežbi i nosi ukupno 20 poena. Poeni se umanjuju za 5 za svaki izostanak preko dozvoljenog broja (3 izostanka). Student ne može dobiti potpis sa više od 5 neopravdanih izostanaka sa teorijske i praktične nastave.

 Kolokvijumi iz informatike obuhvataju: - praktičan rad u obradi teksta (MS Word) i izradi prezenatcija (MS Power Pont). Praktični rad nosi 10 poena (ocena) i 

- test znanja na kompjuteru koji sadrži 20 pitanja. Student treba da tačno uradi najmanje 12 pitanja (60%) da bi položio test. Test nosi 10 poena (ocena).

Ispit se radi u vidu testa na kompjuteru sa 30 pitanja i ukupno donosi 60 poena (broj tačnih odgovora x 2). Student treba da ostvari najmanje 18 tačnih odgovora (60%) da bi položio završni test.

Završna ocena se formira na osnovu zbira ostvarenih poena iz navedenih aktivnosti.

PAŽNJA: Ispit mogu polagati samo studenti koji su uredno prijavili ispit, imaju indeks i popunjenu ispitnu prijavu pri dolasku na ispit.

ВРХ