Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 1


Naziv predmeta:   Osnove   istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju 1

Studijski program : Osnovne akademske studije
Nastavnik: dr Željko Krneta, vanredni profesor Asistent: dr Damjan Jakšić     Saradnik: Msc Filip Sadri
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim metodama transformacije i kondenzacije numeričkih i ne numeričkih podataka (univarijatne metode za analizu podataka i testiranje statističkih hipoteza, koje omogućavaju objektivnu, kvantitativnu i racionalnu verifikaciju dobijenih nalaza). Putem praktičnih vežbi i zadataka, studenti treba da savladaju logičku osnovu statističkih metoda obrade podataka i da svaku od njih mogu da primene koristeći se gotovim programima koji su implementirani u odgovarajućim statističkim paketima za personalne kompjutere.

U toku predavanja i vežbi u računarskoj učionici Fakulteta studenti će biti upoznati sa neophodnim "računarskim" znanjem za korišćenje statističkog paketa SPSS i programa za tabelarna preračunavanja MS Excel, kao i sa statističkom interpretacijom dobijenih rezultata

Ishod predmeta

Realizacija predviđenih ciljeva.

Teorijska nastava - Osnovni statistički pojmovi i termini; Vrste podataka; Skale merenja; Vrste varijabli; Organizovanje i prikazivanje podataka; Stepeni slobode; Osnovni pojmovi verovatnoće; Jednosmerno i dvosmerno testiranje razlika; Deskriptivne karakteristike distribucija varijabli; Standardizacija i normalizacija podataka; Uzorkovanje; Relacije između varijabli; Parametrijske tehnike definisanja mera relacija: Pirsonov koeficijent korelacije, Parcijalna korelacija, Multipla korelacija; Neparametrijske tehnike definisanja mera relacija: Rang korelacija, Hi-kvadrat test, Koeficijent kontingencije; Utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih razlika grupa: t-test, Univarijatna analiza varijanse, Višefaktorska analiza varijanse, Hi-kvadrat test razlika.

Praktična nastava - Organizovanje i prikazivanje podataka; Rad sa statističkim programom SPSS; Rad sa programom za unakrsna preračunavanja Excel, Definisanje varijabli i formatiranje podataka; Unos i kontrola podataka; Određivanje deskriptivnih karakteristika distribucije varijabli; Vremenske serije; Određivanje relacija između varijabli (korelacije); Određivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika grupa ( t - test, analiza varijanse, hi - kvadrat razlika); Testiranje distribucije varijabli.

Broj časova aktivne nastave: teorijska nastava 3 , praktična nastava 2.

Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije.

Ocena znanja: maksimalni broj poena 100

Prisustvo nastavi i vežbama – 20 poena

Kolokvijum praktično iz statistike 20 poena (ocena x 2)

Završni test znanja – 60 poena.

Osnovna literatura:

Krneta, Ž. (2014). Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.

 

Prezentacije sa predavanja se mogu pogledati OVDE

Prezentacije i materijali sa vežbi mogu se pogledati OVDE

Za sve aktuelne i dodatne informacije posetite sajt profesora https://krneta.in.rs

Studenti polažu završni ispit u terminima koji su zvanično objavljeni na sajtu fakulteta u okviru godišnjeg rasporeda polaganja ispita za IV godinu studija. Da bi student pristupio ispitu mora imati položen kolokvijum iz statistike i potpis o urednom pohađanju nastave u indeksu.

Uredno pohađanje nastave podrazumeva najmanje 70% odslušanih predavanja i vežbi i nosi ukupno 20 poena. Poeni se umanjuju za 5 za svaki izostanak preko dozvoljenog broja (3 izostanka). Student ne može dobiti potpis sa više od 5 neopravdanih izostanaka sa teorijske i praktične nastave.

Kolokvijum iz statistike obuhvata praktičan rad u statističkom programu i rešavanje problemskih zadataka. Kolokvijum donosi ukupno 20 poena (ocana x 2).Student treba da tačno uradi sva tri zadatka i usmeno iznese, na zadovoljavajući način, tumačenje dobijenih rezultata.

Ispit se polaže u vidu testa na kompjuteru sa 30 pitanja i ukupno donosi 60 poena (broj tačnih odgovora x 2). Student treba da ostvari najmanje 18 tačnih odgovora (60%) da bi položio završni test.

Završna ocena se formira na osnovu zbira ostvarenih poena iz navedenih aktivnosti.

PAŽNJA: Ispit mogu polagati samo studenti koji su uredno prijavili ispit, imaju indeks i popunjenu ispitnu prijavu pri dolasku na ispit.

ВРХ