Документи

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Закон о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности

Статут Факултета спорта и физичког васпитања

Кодекс о академском интегритету УНС

Правилник о ближим условима за упис

Права, обавезе и одговорност студената

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о полагању испита

Правилник о полагању завршног испита

Правилник о мастер раду

Правилник о докторским студијама

Упутство за пријаву испита - болоњци

Упутство за пријаву испита - стари студенти

Ценовник услуга

Правилник о поклонима

Правила студирања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о награђивању запослених за ауторска дела

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о избору сарадника ван радног односа (демонстратора)

Правилник о финансирању научно-истраживачког рада

Правилник о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника и сарадника 2020

Правилник о издавачкој делатности

Правилник о извођењу приступног предавања

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Правилник о поступку јавних набавки

Правилник о саставу, надлежности и раду катедри

Правилник о поступку утврђивања постојања повреде кодекса професионалне етике

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о превенцији и борби против корупције

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање

ВРХ